top of page

Stadgar

Normalstadgar

för Skolidrottsförening

 

Stadgar för Nyköpings Skolidrottsförening, org. nr. 802525-6804

fastställda den 30/3-21


 

Svenska Skolidrottsförbundets ändamål

Svenska Skolidrottsförbundet vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som

kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, i vilken barn och ungdom utvecklas

till självständiga människor genom;

 • att via aktivt vuxenstöd skapa förutsättningar för en väl fungerande skolidrottsförening

för alla,

 • att genom Skol-IF erbjuda en berikande fritidssysselsättning,

 • att ge möjlighet till allsidig idrottsutövning och motverka tidig specialisering,

 • att ge ungdomar och vuxna en allsidig idrottsledarutbildning,

 • att via förbundets olika verksamheter ge demokratisk fostran, kunskap och självkänsla,

 • att arbeta med jämställd idrott i enlighet med RF:s jämställdhetsprogram,

 • att i samarbete med andra organisationer erbjuda ett rikt utbud av olika verksamheter

 • som bl a motverkar våld, mobbing, rasism och droger,

 • att moral, etik och fair play ingår som en naturlig del i verksamheten,

 • att ge service till alla skolor som har Skol-IF.

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

01 § Föreningens ändamål

Vår förening vill stötta de lokala Skolidrottsföreningarna och skapa aktiva och meningsfulla fritidsaktiviteter för alla Nyköpings ungdomar 

-Vara länken mellan skolor, hem och föreningslivet. 

- Förbättra samarbetet och integrationen i samhället och genom det öka tryggheten 

- Minska mobbning, förstörelse och utanförskap.

- Erbjuda Nyköpings ungdomar/föräldrar ledarutbildning i syfte att: 

- stärka självkänsla - skapa nätverk 

- skapa positiva förebilder 

- skapa entreprenörskap 

- skapa återväxt i föreningslivet 

 -Indirekt öka närvaron och kunskapsresultaten i skolan.

- Vara länken till alla idrotter i Nyköping.

Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är

en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga människor

genom;

 • att erbjuda en berikande fritidssysselsättning, 

 • att ge möjlighet till allsidig och fritt varierad idrottsutövning,

 • att ge intresserade medlemmar (idrotts)ledarutbildning,

 • att genom föreningen ge demokratisk fostran, kunskap och självkänsla,

 • att arbeta för lika villkor för flickor och pojkar,

 • att motverka våld, mobbing, rasism och droger genom att moral, etik och fair play

            ingår som en del av verksamheten.


 

§ 02 Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

§ 03 Tillhörighet

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):

• Svenska Skolidrottsförbundet

• Svenska

• Svenska

och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

 

§ 04 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

§ 05 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.

 

§ 06 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar kalenderår (1/1–31/12) i enlighet med förbundets

Stadgar med årsmöte senast i mars. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till och med årsmötet följande år.

 

§ 07 Stadgefrågor, upplösning av föreningen

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar hänskjuts frågan till nästkommande

årsmöte. Vid brådskande fall avgör styrelsen. Medlem förbinder sig att i fråga om

tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning

avgörs enligt § 26. Endast årsmötet kan ändra föreningens stadgar eller upplösa

föreningen. I dessa frågor krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster stöder beslutet.

Vid beslut om upplösning av föreningen ska också anges att föreningens tillgångar

ska användas till bestämt ändamål som främjar idrotten.

 

Beslutet och bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt

revisionsberättelse och balans- och resultaträkningar, ska omedelbart delges Svenska

Skolidrottsförbundet. Utöver dessa stadgar gäller RF:s och Svenska Skolidrottsförbundets

stadgar och föreskrifter.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 08 Medlemskap

Enskild person upptas som medlem i förening efter ansökan, som beviljas av styrelsen.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer

att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Medlem får inte uteslutas av

annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till

föreningen, motarbetat dess verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om vägrat medlemskap eller om uteslutning ska fattas av föreningsstyrelsen 

och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

§ 09 Utträde/Uteslutning

Medlem som vill utträda ur föreningen ska anmäla detta till styrelsen. Medlem som

under det senaste året inte betalat årsavgift anses ha begärt utträde ur föreningen.

Medlem kan uteslutas ur föreningen om han/hon motarbetat föreningens/förbundets

verksamhet, ändamål eller skadat föreningens intresse. Beslut om uteslutning fattas

av styrelsen sedan medlemmen fått tillfälle att yttra sig. Beslutet kan överklagas enligt

RF:s stadgar.

 

§ 10 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem är skyldig att följa föreningens och överordnade organs stadgar.

Medlem ska betala den medlemsavgift föreningens årsmöte bestämt.

Medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter.

Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning vid upplösning av föreningen.

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är

vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte representera föreningen i tävling eller uppvisning utan medgivande av

föreningens styrelse eller, om denna har så bestämt, av sektionsstyrelsen. För deltagande

i tävling eller uppvisning utanför Sverige, gäller de regler som förbundet utfärdat.

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av 

föreningen.

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

 

§ 11 Tidpunkt, kallelse

Årsmöte med föreningen hålls senast i mars månad. Styrelsen bestämmer tidpunkt

och plats för möte. Kallelse och dagordning för årsmötet anslås minst tre veckor före

mötet på föreningens anslagstavla.

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan

med budget samt styrelsens förslag och ev inkomna motioner ska finnas möjliga att

se för medlemmarna senast en vecka före mötet på plats som anges i kallelsen.

 

§ 12 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från

medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska

avge skriftligt yttrande över förslaget som ska finnas att se enl § 11, ovan.

 

§ 13 Rösträtt på årsmötet

Medlem som har betalat sina avgifter till föreningen har rösträtt på möte.

 

§ 14 Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande

på mötet.

 

§ 15 Beslut, omröstning

Beslut fattas med ja- eller nej-rop eller efter omröstning om så begärs. Frågor avgörs

vid omröstning genom enkel majoritet, dock med undantag enligt § 07. Omröstning

sker öppet. Vid val ska slutna sedlar användas om någon begär detta. Vid omröstning

som ej gäller val gäller vid lika röstetal det förslag som ordföranden röstar på om

han/hon är röstberättigad. Annars avgör lotten. Vid lika röstetal vid val ska alltid lotten

avgöra. Beslut bekräftas genom klubbslag.

 

§ 16 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

 

§ 17 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

1. (Upprop och) fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

3. Val av justerare, som tillsammans med ordföranden ska justera mötesprotokollet,

samt val av rösträknare.

4. Fråga om årsmötet kallats enligt stadgarna.

5. Fastställande av föredragningslistan.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste

verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgiften.

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

11. Behandling av styrelsens och i rätt tid inkomna förslag.

12. Val av:

1. föreningens och styrelsens ordförande,

2. övriga ledamöter i styrelsen,

3. eventuella ersättare i styrelsen,

4. två revisorer och en ersättare,

5. valberedning med en sammankallande.

13. Beslut om:

1. eventuella sektioner och dess ledamöter,

2. eventuella ombud till SDFs årsmöte.

14. Överläggning om övriga frågor.

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen får inte fattas om den inte

finns med i kallelsen till mötet.

 

§ 18 Extra årsmöte

Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte inom 14 dagar, när revisorerna kräver eller

när det begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar. Mötet

ska hållas inom en månad efter erhållen begäran. Kallelse och dagordning anslås på

föreningens anslagstavla senast sju dagar före mötet. Vid extra möte får endast behandlas

ärenden som upptagits i dagordningen. Rösträtt på extra årsmöte är enligt § 13, ovan.

 

VALBEREDNINGEN

§ 19 Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och ___1__ övriga ledamöter, valda av årsmötet.

Antalet ledamöter ska i möjligaste mån vara lika fördelat mellan könen. Valberedningen

ska senast fyra veckor före årsmötet fråga vilka som vill kvarstå i styrelsen.

Senast en vecka före årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag (se § 11, ovan).

 

REVISORER

§ 20 Revision

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets-

och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast

14 dagar före årsmötet. Revisorerna har rätt att ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes-

och styrelseprotokoll, medlemsförteckning och övriga handlingar, när de så

begär. Vid revision ska revisorerna ha tillgång till handlingarna senast en månad före

årsmötet.


 

STYRELSEN

§ 21 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande och 7st övriga ledamöter, samt 0st ersättare.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör.

I styrelsen ska ingå minst en myndig person och fördelningen mellan könen ska i möjligaste

mån vara lika. Styrelsen kan adjungera person till sina möten.

 

§ 22 Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar

för föreningens verksamhet. Den ska arbeta för dess bästa i enlighet med Svenska

Skolidrottsförbundets och egna stadgar samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelsen ska särskilt

• tillse att för föreningen gällande regler efterlevs,

• verkställa beslut fattade av årsmötet,

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

• ansvara för och förvalta föreningens medel,

• tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt § 20 ovan,

• förbereda årsmöte.

 

Ordföranden är föreningens representant utåt och har huvudansvaret för verksamheten.

 

§ 23 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så

bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet

och minst hälften av dem är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften

av ledamöterna är överens. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid sammanträde

ska protokoll föras. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

 

SEKTIONER

§ 24 Bildande och nedläggning av sektion

Beslut om bildande och nedläggning av sektion fattas av årsmötet eller av extra möte

som sammankallats för beslut av sådan fråga.

 

§ 25 Sektionsstyrelse med instruktion

Ledningen utövas av sektionsstyrelse som väljs vid föreningens årsmöte. Föreningens

styrelse ska fastställa sektionens befogenheter och skyldigheter.

Sektionsstyrelsen upprättar verksamhetsplan och budget, vilken ska lämnas till styrelsen

för godkännande senast fyra veckor före årsmötet. Föreningens styrelse har rätt

att göra de ändringar den anser nödvändiga.

 

TVIST

§ 26 Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan

tvist ska, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. För kostnaderna gäller att vardera

parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett.

Ordförandens kostnader, inkl kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan

parterna.

 

Ord och begrepp:

Balansräkning: Sammanställning över tillgångar och skulder.

Bestyrkt: Riktigheten intygad av två personer.

Budget: Beräknade inkomster och utgifter.

Dagordning: Lista över ärenden som tas upp på mötet.

Förvalta: Ha ansvar för.

Justera: Granska och godkänna t ex ett protokoll.

Kontinuitet: Sammanhängande - att det finns någon ledamot kvar från föregående år.

Ledamot: Medlem av t ex styrelsen.

Majoritet, enkel: Det förslag som får flest röster.

Omröstning: Räkna antalet röster.

Protokoll: Anteckningar förda vid ett möte.

Resultaträkning: Sammanställning över inkomster och utgifter.

Räkenskapsår: Föreningens ekonomi under ett år.

Röstlängd: Sammanställning över de som får rösta.

Sektion: Avdelning som sköter en viss idrott.

Teckna firma: Rättighet att underteckna avtal och kvittera ut föreningens pengar.

Verksamhetsår: Föreningens verksamhet under ett år.

bottom of page